Question: v1 v2 v3 v4 v5例とは何ですか?

なし

V1 V2 V3 V4 v5?

不規則動詞の名前は、動詞2と動詞3、過去の分詞の形で使用されます。状況と使用時間....動詞形態V1 V2 V3 V4 V5.V1BASE FORMV2PAST SIMPLEV3PAST APARTIEPLEBEWAS / WASBEENBEARBORE BEATBEATBEATENBEGETBEGOTBEGOTEN31•OCT 30,2020

V1 v2 v4 v5形は何ですか?

V1 V2、V3 - 現在時制、過去の時制&過去分詞、V1 V2 V3 V4 V5 ListV1ベースFormv2 Simple Pastv3 Simple Pastv3 PartiprepleBewas、wasbeenBeatBeatBeatenBecomeBameBecomeBeginBeganBegun21

ECGのV1 v2 v3 v4の意味は何ですか?

電気的活動ECG(EKG)で。 ECG上に表される領域は以下の通りである.V1、V2 = RV。 V3、V4 =セプタム。 V5、V6 = L側。

Tell us about you

Find us at the office

Lekan- Stathem street no. 87, 42588 Bujumbura, Burundi

Give us a ring

Wessley Becan
+61 215 674 565
Mon - Fri, 11:00-18:00

Say hello